Vilkår

Leievilkår ved leie av maskiner og utstyr fra Trøndelag Maskinutleie AS

1. Formål
Denne avtalen regulerer betingelsene ved leie av maskiner og utstyr fra Trøndelag Maskinutleie AS. De etterfølgende vilkårene gjelder dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
2. Leieberegning
Leietiden løper fra og med den dag utstyret tas ut fra vårt depot, til og med den dag det er levert tilbake. Ved leie over lengre perioder (over 1 måned) – be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser og betalingsbetingelser på forhånd.
3. Fakturering
Leie faktureres iht. den til enhver tid gjeldende prisliste med tillegg av den til enhver tid gjeldende mva/andre offentlige leie- eller omsetningsavgifter. Fakturer forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato om ikke annet skriftlig avtalt. Ved for sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Reklamasjon på faktura må skje innen 10 dager etter fakturadato.
4. Leietakerens ansvar
Leietaker er ansvarlig for utstyret fra det forlater utleierens depot til det er returnert. Leietaker forplikter seg videre å bruke utstyret forskriftmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av Trøndelag Maskinutleie AS. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, brekkasje utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes Trøndelag Maskinutleie AS innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand ved utlevering.
5. Utleiers ansvar
Trøndelag Maskinutleie AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. Tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret.
6. Forsikring av utleieutstyret
Forsikringen dekker skader som oppstår plutselig og uforutsett ifølge vilkår for brann, tyveri, maskin, transport av varer og montasjeforsikring. Ved tyveri gjelder følgende sikkerhetsforskrifter som Leietaker skal følge:
a. Utleieutstyr med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningslås og eventuell førerkabin lås.
b. Utleieutstyr med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås.
c. Alt annet utleieutstyr skal være innelåst eller være lenket fast med godkjent sikringsutstyr.
For skader som dekkes av forsikringen er egenandelen kr. 15.000,-. Unntatt er utstyr med innkjøpspris under kr. 15.000,-, der egenandelen er kr. 5.000,-.
Skade forvoldt av grov uaktsomhet,- skade som skyldes bruk i strid med utleierens forskrifter/retningslinjer. – skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc. Blir belastet leietaker.
7. Risiko og ansvar
Risikoen for utleieutstyret går over på leietakeren fra det øyeblikk utstyret utleveres, og påhviler leietakeren inntil utstyret er returnert utleier. Leietakeren har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utleieutstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren eller 3.mann. Dette gjelder ikke dersom skaden skyldes teknisk svikt som leietakeren ikke oppdaget, og heller ikke burde være oppdaget, ved sin bruk av utleieutstyret. Trøndelag Maskinutleie AS påtar seg intet ansvar for at utleieutstyret tilfredsstiller leietakerens behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd eller forsinkelser av utstyret.
8. Oppsigelse og heving
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdagers skriftlig varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden, dersom ikke annet er avtalt.
Dersom utleieutstyret ikke behandles tilfredsstillende, fakturaene ikke betales ved forfall, leietakeren går konkurs eller hvis avtalen misligholdes vesentlig, kan Trøndelag Maskinutleie AS heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieutstyret på leietakerens bekostning. I tillegg kan Trøndelag Maskinutleie AS i slike tilfeller kreve erstatning for ethvert tap Trøndelag Maskinutleie AS får som følge av hevingen.
9. Frakt
Frakt er tur/retur Trøndelag Maskinutleie AS belastes leietaker og avtales i hvert enkelt tilfelle.
10. Fremleie
Leietakeren kan ikke framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret.

Legg igjen en kommentar